Statut
Polskiego Związku Fit Kid
Rozdział I
Nazwa, teren, siedziba władz, charakter prawny.
§ 1
Polski Związek Fit Kid (w skrócie PZFK) , zwany dalej „Związkiem sportowym” , jest związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr.127, poz. 857, z późn. zm.).
§2
Związek sportowy może używać nazwy w języku angielskim Polish Fit Kid Association.
§ 3
Terenem działania Związku sportowego jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz miasto, które zamieszkuje Prezes. Dla właściwego realizowania swych celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Nazwa sportu „Fit Kid” oraz „FitKid” są nazwami zwyczajowymi i nie posiadają odpowiedników w języku polskim. Nazw „Fit Kid” i „FitKid” można stosować zamiennie.
§ 5
Związek sportowy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym również ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach,
§ 6
Związek sportowy może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, w tym związków sportowych.
§ 7
Związek sportowy opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. Związek sportowy może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.
§ 8
Związek może posiadać swój emblemat (godło) oraz używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania.
§ 7
Cele Związku sportowego stanowią:
1. Rozwój i popularyzacja sportu Fit Kid w Polsce.
2. Podnoszenie poziomu sportu Fit Kid.
3. Upowszechnianie umiejętności sportowych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
4. Upowszechnianie Fit Kid jako formy działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.
5. Umożliwienie lub ułatwienie członkom Związku sportowego udziału we współzawodnictwie sportowym.
6. Reprezentowanie sportu Fit Kid w kraju i zagranicą.
7. Dążenie do uznania przez Ministra właściwego ds. kultury fizycznej Fit Kid jako dyscypliny sportowej.
8. Dążenie do utworzenia Polskiego Związku Sportowego w sporcie Fit Kid.
§ 8
Dla realizacji celów określonych w § 7, Związek stosuje następujące środki działania:
1. Zrzesza organizacje zajmujące się popularyzacją i rozwojem sportu Fit Kid.
2. Opracowuje kierunki rozwoju sportu Fit Kid w Polsce.
3. Opracowuje plany, kierunki szkolenia, regulaminy i system rozgrywek. Podejmuje poprzez organizację współzawodnictwa i szkolenia działania w kierunku uzyskania prawnego statusu dyscypliny sportowej Fit Kid.
4. Wydaje przepisy dotyczące rozgrywek Fit Kid organizowanych w Polsce i kontroluje ich przestrzeganie.
5. Organizuje bezpośrednio , współorganizuje lub popiera organizację pokazów, festiwali, turniejów, lig sportowych, zawodów, mistrzostw Fit Kid o randze lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz nadaje ich zwycięzcom stosowne tytuły, przewidziane w regulaminach tych rozgrywek.
6. Ustala składy reprezentacji polskich zawodników na zawody międzynarodowe.
7. Przeprowadza zawody rangi mistrzowskiej i nadaje ich zwycięzcom tytuły polskiego Mistrza organizacji PZFK.
8. Organizuje lub współorganizuje działalność szkoleniową, programując i organizując szkolenia zawodników oraz sędziów Fit Kid i współdziała w szkoleniu i doskonaleniu nauczycieli, trenerów i instruktorów Fit Kid.
9. Rozwija działalność informacyjno-propagandową szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, współdziałając z środkami masowego przekazu.
10. Wspieranie działalności klubów sportowych i innych członków Związku sportowego.
11. Prowadzi według ustalonych przez siebie zasad klasyfikację zawodników. 12. Nadaje i pozbawia licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym klubów sportowych.
13. Nadaje i pozbawia licencje zawodnikom i sędziom.
14. Rozstrzyga sprawy pomiędzy swoimi członkami dotyczące spraw związanych z uprawianiem sportu Fit Kid.
15. Stosuje inne prawnie dopuszczalne środki działania niezbędne dla realizacji działań statutowych.
16. Współdziała w zakresie swych celów statutowych z właściwymi urzędami i instytucjami oraz współpracuje z międzynarodowymi organizacjami Fit Kid i związkami Fit Kid innych krajów.
17. Prowadzi działalności wydawniczą o temacie sportu Fit Kid.
18. Prowadzi działalność archiwizacyjną związaną ze sportem Fit Kid.
19. Organizuje kursy instruktorskie.
20. Organizuje drużyny młodzieżowe w sporcie Fit Kid i organizuje dla nich kursy, wycieczki, zajęcia sportowe, zgrupowania i obozy sportowe.
§ 9
Związek sportowy nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozdział III Członkowie ich prawa i obowiązki.
§ 10
1. Członkowie Związku sportowego dzielą się na:
a. Zwyczajnych,
b. Wspierających,
c. Honorowych
2. Członkami zwyczajnymi Związku sportowego mogą być kluby sportowe, związki sportowe , których statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w dyscyplinie Fit Kid , uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez Związek sportowy.
3. Członkami wspierającymi Związku sportowego mogą być organizacje zajmujące się sportem Fit Kid, osoby prawne i fizyczne uznające cele i statut Związku sportowego wspierające realizację zadań określonych tym statutem.
4. Członkami honorowymi Związku sportowego mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla sportu Fit Kid i Związku sportowego.
§ 11
1. Członków zwyczajnych lub wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie przyjętej uchwały. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Związku sportowego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Związku Sportowego na wniosek Zarządu Związku sportowego
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
a. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
b. Zgłaszać wnioski i postulaty wobec Władz Związku sportowego.
c. Otrzymywać nagrody niepieniężne z tytułu osiągnieć w działalności społecznej na rzecz Związku sportowego.
d. Uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek sportowy.
§ 13
Członkowie Związku sportowego zobowiązani są do:
a. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu Fit Kid.
b. Przestrzegania statutu oraz wydanych na jego podstawie przez władze Związek regulaminów i przepisów.
c. Zachowania należytego poziomu moralnego oraz zasad etyki współzawodnictwa sportowego.
d. Regularnego opłacania składki członkowskiej, ustalonej na okres każdego roku kalendarzowego przez Zarząd Związku sportowego.
§ 14
1. Członek wspierający oraz członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego, w wyłączeniem czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Członek wspierający oraz członek honorowy ma prawi uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo członków zwyczajnych i członków wspierających wygasa na skutek:
a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Związku,
b. skreślenia uchwałą Zarządu w związku z rażącym naruszeniem postanowień niniejszego statutu,
c. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu braku działalności lub nie zapłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
d. śmierci członka,
e. skreślenia uchwałą Zarządu na skutek pozbawienia praw publicznych.
2. Członkowie zwyczajni i członkowie wspierający mogą być uchwałą Zarządu upomnieni albo zawieszeni na określony czas (maksymalnie 12 miesięcy) w prawach członkowskich za naruszenia statutu nie kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji w trybie wskazanych w ust. 1, pkt. b. Zawieszenie członka polega na pozbawieniu go uprawnień statutowych, w tym prawa do udziału w rozgrywkach sportowych organizowanych przez związek sportowy.
3 .Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub zawieszeniu, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Związku. Odwołanie powinno zostań wniesione w terminie 14 dni od daty powiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków niezależnie od jego programu.
Rozdział IV
Władze Polskiego Związku Fit Kid.
§ 16
Władzami Związku sportowego są:
3. Walne Zebranie Członków
4. Zarząd
5. Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Kadencja Władz Związku sportowego trwa 4 lata.
2. Wybór Władz Związku sportowego odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 18
Jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich Władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 19
1. Wyboru wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków z osób fizycznych wskazanych przez członków założycieli i członków zwyczajnych.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić, w przypadku powstania wakatu w trakcie kadencji swój skład w trybie kooptacji, jednakże ilość członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków danej władzy pochodzących z wyboru. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład liczbowe uległ zmniejszeniu.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku sportowego.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołuje Zarząd raz na 4 lata podając, co najmniej 30 dni wcześniej jego dokładny termin i miejsce, porządek obrad i projekt regulaminu obrad.
4. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych lub na wniosek ustalony jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania przez Zarząd stosownego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio
5. Walne Zebrania mogą zostać zwołane w tzw. drugim terminie, w sytuacji gdy w pierwszym terminie brak jest wystarczającej, określonej przepisami statutu ilości członków niezbędnych do prawomocnego podejmowania uchwał. Wówczas Zebranie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków biorących w nim udział.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1.Określanie głównych kierunków działania Związku sportowego;
2.Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu Związku sportowego;
3.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej Związku sportowego;
4.Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
5.Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub skreślenia z listy członków Związku sportowego;
6.Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego
7.Rozstrzyga spory pomiędzy członkami Związku sportowego a Zarządem;
8.Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję rewizyjną lub członków Związku sportowego, o ile te sprawy nie są zastrzeżone do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
9.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku sportowego i przeznaczeniu jego majątku.
§ 22
Walne Zebranie podejmuje uchwały:
1. w pierwszym terminie zwykłą większością głosów w przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
2. w drugim terminie, który następuje w tym samym dniu pół godziny po wyznaczonej godzinie, Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych członków zwyczajnych.
§ 23
Zarząd Związku składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym prezesa, v-ce prezesa, i drugiego v-ce prezesa. Dokonując wyboru członków Zarządu Walne Zgromadzenie Członków decyduje jednocześnie jakie funkcje mają pełnić poszczególni członkowie Zarządu.
§ 24
W razie ustąpienia prezesa w trakcie kadencji, Zarząd powierza pełnienie jego obowiązków do następnego Walnego Zebrania jednemu z członków Zarządu w trybie głosowania.
§ 25
Zarząd reprezentuje Związek i kieruje całokształtem jej działalności. Do Kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja statutowych celów Związku sportowego.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Występowanie do właściwych władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe oraz sprawach dotyczących Związku.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku z zachowaniem obowiązujących przepisów.
5. Uchwalenie rocznych planów działania i planów finansowych Związku oraz zatwierdzanie wykonania tych planów.
6. Reprezentowanie Związku sportowego wobec międzynarodowych organizacji Fit Kid, Fitness, Tańca sportowego, Gimnastycznych.
7. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających przy Zarządzie Związku i uchwalanie regulaminów tych komisji.
8. Rozstrzyganie sporów wewnątrz organizacyjnych
9. Sporządzanie i zatwierdzanie co rocznego sprawozdania finansowego.
10. Podejmowanie decyzji o przyjęciu, skreśleniu i zawieszeniu członków.
11. Podejmowanie uchwał o przynależności Związku sportowego do związków sportowych lub innych organizacji.
§ 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej, jednak niż 2 razy w roku.
2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im prezes, a w razie jego nieobecności v-ce prezes lub drugi v-ce prezes lub wyznaczony przez nich członek Zarządu.
3. Prezes organizuje całokształt pracy Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§ 27
1. Przy Zarządzie Związku mogą działać następujące komisje:
a. Komisja Szkoleniowa,
b. Komisja ds. Sędziów,
c. Rada Trenerów, Instruktorów,
d. Komisja ds. Dyscypliny, Etyki, Antydopingu.
2. Zarząd może powoływać inne Komisje w miarę potrzeb.
3. Wszystkie Komisje działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej i finansowej Związku.
2. Komisja Rewizyjna może zażądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Związku oraz ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów tej działalności dotyczących.
3. Komisja rewizyjna opiniuje co roczne sprawozdanie z działalności Związku sportowego.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi.
5. Komisji przysługuje prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami kontroli oraz żądaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie za okres kadencji Walnemu Zebraniu oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej upoważniony członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wszystkich komisji działających przy Zarządzie.
Rozdział VI Majątek Związku sportowego.
§ 30
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Związku składają się:
a. wpływy z działalności statutowej,
b. dotacje i subwencje,
c. składki członkowskie,
d. darowizny
§ 31
Do reprezentowania Związku sportowego oraz do zaciągania w jej imieniu zobowiązań finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu pełniący funkcję : prezesa, v-ce prezesa lub drugiego v-ce prezesa
Dla ważności umów i zobowiązań dotyczących planów i obowiązków majątkowych Związku sportowego wymagane są podpisy łącznie dwóch spośród wymienionych osób: prezesa, v-ce prezesa lub drugiego v-ce prezesa lub osób upoważnionych przez nich pisemnie spośród członków Zarządu.
§ 32
Zakres i zasady działalności Związku regulują obowiązujące dla stowarzyszeń przepisy państwowe.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku sportowego
§ 33
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku sportowego podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa z głosem stanowiącym.
§ 34
Uchwała o rozwiązaniu się Związku sportowego określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczy majątek Związku sportowego.