INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Fit Kid (PZFK) z siedzibą w Kobyłce.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W PZFK został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PZFK można kierować do inspektora ochrony danych PZFK na adres e-mail iod@fitkid.org.pl
 3. Kategorie danych osobowych
  PZFK przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZFK m.in. w następujących celach:
  a. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie Fit Kid oraz potocznych
  b. oceny zdolności zawodników do uprawiania danej dyscypliny Fit Kid na podstawie zaświadczenia lekarskiego i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego;
  c. wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez;
  d. prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych zawodów/imprez;
  e. powołania do kadry narodowej PZFK;
  f. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  g. publikacji komunikatów potwierdzających przynależność klubową w sporcie Fit Kid;
  h. publikacji danych osobowych zawodników w listach startowych oraz w wynikach sportowych na stronie internetowej PZFK, stronach i profilach serwisów społecznościowych należących do PZFK ,stronie www organizatora zawodów, dokumentach powstałych w miejscu organizacji rywalizacji sportowej Fit Kid przez PZFK,;
  i. przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie;
  j. przyjmowania zgłoszeń zawodników do udziału w Ogólnopolskich Turniejach w Fit Kid
  k. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego kart członkowskich PZFK;
  l. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji sędziego, komisarza, menadżera, instruktora, trenera w dyscyplinie Fit Kid, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
  m. publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach, programach kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie;
  n. zgłaszania sędziego do komisji międzynarodowych lub do pełnienia funkcji na zawodach zagranicznych, gdy ma to zastosowanie;
  o. wydania oraz wznawiania dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji Organizatora Sportów PZFK, w tym zgłaszania do ubezpieczenia;
  p. powiadamiania władz lokalnych dla miejscowości danego klubu sportowego/osoby fizycznej/osoby prawnej należącej do PZFK o wynikach sportowych zawodników uczestniczących w rywalizacji sportowej Fit Kid.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie PZFK możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania dyscypliną Fit Kid oraz prawidłowej realizacji zadań statutowych.
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być np.:
  a. Międzynarodowe Organizacje, np. International Fit Kid Division oraz instytucje współpracujące z nią;
  b. Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZFK zgody na udział w zawodach;
  c. Organizatorzy zawodów/imprez, w przypadku wydawania przez PZFK zgody na udział w organizowanych przez nich zawodach/imprezach lub w przypadku wysyłania zgłoszenia do udziału w tych zawodach/imprezach;
  d. podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im celów;
  e. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe;
  f. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji.
 6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  PZFK nie będzie przekazywać danych osobowych zawodników/osób związanych z PZFK do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy zawodnik/ osoba związana z PZFK złoży pisemny wniosek o wydanie zgody na udział w zawodach odbywających się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
  PZFK będzie przechowywać dane osobowe odpowiednio:
  a. Dokumenty licencyjne zawodników – bezterminowo;
  b. Dokumenty osób wybieranych do władz, komisji zespołów – bezterminowo;
  c. Wyniki i klasyfikacje roczne – bezterminowo;
  d. Dokumenty zgłoszeniowe – dwa lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia;
  e. Dokumenty dot. ew. postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie;
  f. pozostałe dokumenty wg ustalonej retencji.
 8. Przysługujące prawa
  Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
  a. żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
  b. żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  c. żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
  d. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez PZFK.